12th GSEB

Shape Image One

12th Science

Year 2024

Maitri Gandhi

98.08 PR

Hetvi Keshariya

98.11 PR

Alushka Chauhan

93.79 PR

Year 2023

Jogi Nidhi

97.63%

Behl Palak

96.54%

Hadvani Prisha

95.46%

Kathrotiya Maitri

94.32%

Kareethra Alnamaria

93.63%

Jasani Yashvi

92.32%