12th Science

Shape Image One

12th Science

YEAR 2023

Soham Kotadiya

94.80%

Om Satodiya

93.00%

Hrushi Bhanvadiya

92.40%

Disha Pyarani

92.20%

Vansh Lunagariya

91.80%

Maharshi Danidhariya

90.00%