12th Science

Shape Image One

12th Science

YEAR 2022

JEE MAIN

Parmar Vidhi

97.82 PR

Rana Aviraj

96.16 PR

Raiyani Vivek

95.8 PR

GUJCET

Rana Aviraj

99.08 PR

Parmar Vidhi

98.90 PR

Ahir Vrutika

95.54 PR

Parekh Krupali

97.41 PR